top of page

Verkoopvoorwaarden

 

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator (en ook de doorverkoper) verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst, de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 

2.1.1 De voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

 • de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten

 • de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

 • de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming

 • de verstrekte maaltijden

 • de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs

 • ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep

 • de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht

 • of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit

 

2.1.2 De totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn

2.1.3 De betalingsmodaliteiten

2.1.4 Het minimum aantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

2.1.5 Algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

2.1.6 De vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

2.1.7 Inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of, indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste, de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 • de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

 • dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

 • de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

 • de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

 • de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

 • informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

 • informatie over de interne klachtenbehandeling;

 • informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

 • informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

 

Bijzondere reisvoorwaarden:

 • Alleenreizende minderjarigen (onder de 18 jaar) dienen in het bezit te zijn van een goedkeuring van de ouders of voogd, af te halen op het stad- of gemeentehuis (= woonplaats goedkeurende persoon).

 

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 • de nodige ontvangstbewijzen

 • de vouchers en vervoerbewijzen

 • informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 • de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

 • de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

 • de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Bijzondere reisvoorwaarden:

5.5 De prijzen omvatten: de reis per autocar of eigen vervoer (het in de reisbrochure vermelde type autocar en de daaraan verbonden zitplaatsen is voor de organisator niet bindend), de diensten zoals beschreven op de reisdocumenten, de hotelkosten op basis van tweepersoonskamers, de BTW volgens het tarief van toepassing op vermelde datum in de brochure, de dienstvergoedingen voor reisleiders en chauffeurs. Alle prijzen zijn per persoon (tenzij anders luidende vermelding in de brochure).

5.6 De prijzen omvatten niet: toeslagen vermeld in de prijstabel van de brochure, persoonlijke uitgaven, dranken, facultatieve uitstappen, extra maaltijden, inkomgelden, spektakels, boottochten, reis- en annulatieverzekering.

 

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Bijzondere reisvoorwaarden:

6.4 Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ontvangst van de bestelbon 30 % van de totale reissom als voorschot, met een minimum van €75 per persoon voor reizen langer dan 3 dagen en €25 per persoon voor reizen tot en met 3 dagen.

6.5 Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 30 dagen vóór de vertrekdatum en worden hem na ontvangst van het saldo de reisbevestiging en reisdocumenten 14 dagen vóór de afreis toegestuurd.

6.6 Boekt de reiziger minder dan 30 dagen vóór de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 • De organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en

 • de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Bijzondere reisvoorwaarden:

 • tot 10 werkdagen voor vertrekdatum wordt een kost aangerekend van € 12 per dossier.

 • minder dan 10 werkdagen voor vertrekdatum wordt een kost aangerekend van € 50 per dossier.

 • Voor de Early Booking-reizen wordt in geval van wijziging tot 20 dagen voor vertrek van de naam, aantal personen en datum een kost aangerekend gelijk aan 40% van de totale reissom.

 • Onder wijzigingen door de reiziger verstaan wij: wijziging van aard van het verblijf, kamertype, regime, opstapplaats, plaats op de autocar. Indien de wijzigingen niet kunnen aanvaard worden, bijvoorbeeld andere plaats op de autocar of ander kamertype niet beschikbaar, dient de klant hetzij zijn eerste bestelling te behouden, hetzij annulatiekosten te dragen zoals hierna beschreven.

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
De organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

 • het om een onbeduidende verandering gaat, en

 • de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 Indien vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis:

 • met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

 • van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

 • van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

 • van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

 • van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

 • in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

 

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

 • indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

  • twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen

  • zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij Reizen van twee à zes dagen

  • 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

 • indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger vóór het begin van de pakketreis van in kennis stel dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1 De reiziger kan ten allen tijde de pakketreis opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreis kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Bijzondere reisvoorwaarden:

Het annuleren van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee: 

 • vanaf inschrijving t.e.m. de 29ste dag voor afreis: 30 % van de totale reissom

 • vanaf de 28ste dag t.e.m. de 15de dag voor vertrek: 50% van de totale reissom

 • vanaf de 14de dag t.e.m. 8 dagen voor vertrek:  75% van de totale reissom

 • vanaf 7 dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom.

Annuleren moet schriftelijk gebeuren met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken.

 

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 • onmogelijk is, of

 • onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non- conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat, voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 de organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Bijzondere reisvoorwaarden:

 • Programma: De door de organisator verstrekte inlichtingen werden bij betrouwbare bronnen ingewonnen en u ter goeder trouw meegedeeld. De organisator is niet aansprakelijk voor materiële en eventuele drukvergissingen noch voor omstandigheden die buiten de controle van de organisator vallen en wijst alle aansprakelijkheid af voor inlichtingen die door derden ten titel van documentatie werden verschaft. De organisator is niet aansprakelijk in geval van eventuele vertragingen, zelfs indien deze vertragingen tot gevolg hebben dat aansluitingen gemist worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de reiziger en worden in geen geval door de organisator terugbetaald.

 • Dieren: Honden en andere dieren zijn niet toegelaten aan boord indien met autocar wordt gereisd.

 • Bagage: Het reisgoed in een reiskoffer van normale afmetingen is beperkt tot 20 kg per persoon en dient voorzien te zijn van de door de organisator ter beschikking gestelde bagagelabels met vermelding van de hierop gevraagde gegevens. Eventuele schade door het niet naleven van deze instructies valt volledig ten laste van de reiziger. De reiziger dient eventuele schade en/of verlies van bagage schriftelijk, binnen de 10 dagen na het beëindigen van de reis, te melden. Met een geldige reisverzekering zal de vergoeding in geval van geregistreerde schade of diefstal van geregistreerde bagage nooit meer bedragen dan de door de reiziger bewezen waarde en is onderhevig aan een vrijstelling van € 100. De handbagage blijft steeds onder de persoonlijke bewaking en verantwoordelijkheid van de reiziger. De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging en diefstal van voorwerpen die in de autocar achtergelaten worden.

 • Reiziger: de organisator kan aan de onder invloed van alcohol of drugs verkerende personen het vervoer of verblijf weigeren en is niet aansprakelijk voor de door de reiziger gemaakte vervoer- en of verblijfskosten.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non- conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 • de reiziger;

 • een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

 • onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 • nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

 • de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e- mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u)
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e-
mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere verkoopvoorwaarden – Mountair

1. Minimum aantal deelnemers
MOUNTAIR heeft het recht de reis en/of eventuele busrit te annuleren indien geen 30 personen geboekt zijn.

2. Schade aan derden en skimateriaal

Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel de accommodatie als daarbuiten, dient direct en ter plaatse de gevraagde som betaald worden. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen. Het skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies, diefstal of breuk door eigen fout zal men het verschuldigde bedrag direct moeten betalen, met uitzondering van een gebroken stick.

 

3. Annulering door de reiziger
Het annuleren van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee:

 • vanaf inschrijving t.e.m. de 29ste dag voor afreis: 30 % van de totale reissom

 • vanaf de 28ste dag voor vertrek: 100% van de totale reissom

Annuleren moet schriftelijk gebeuren met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken.

4. Maaltijden en faciliteiten

Het aantal sterren van een hotel wordt door de plaatselijke autoriteiten bepaald aan de hand van het comfortniveau en de aanwezige faciliteiten. Kwaliteit van de gestrekte maaltijden en het prijsniveau van maaltijden en dienstverlening vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. MOUNTAIR kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

5. Ski- en snowboardlessen
Geboekte lessen worden in geen geval terugbetaald (ook niet bij opgave of kwetsuur). In bepaalde gevallen wordt er beroep gedaan op plaatselijke skischolen. Het uurschema en het aantal lesuren kan afwijken van de MOUNTAIR-lesuren. Skipas: bij verlies of diefstal van uw skipas wordt deze nooit terugbetaald door MOUNTAIR.

 

6. Varia

 • Bij ontvangst van onze bestelbon zijn onze algemene en bijzondere annulatievoorwaarden van toepassing.

 • De online boeking van uw ski-of snowboardvakantie is definitief bij ontvangst van uw reisbevestiging per mail.

 • Indien wij het voorschot niet ontvangen binnen de 10 dagen hebben wij het recht uw boeking te annuleren met de vermelde annulatiekosten. Gelieve het saldo te betalen 30 dagen vóór afreis aan de hand van de gegevens op de bestelbon.

 • Gelieve wijzigingen aangaande lessen en materiaal binnen de 30 dagen door te geven. Zo niet is Mountair genoodzaakt € 25 administratiekosten aan te rekenen. 30 dagen voor afreis worden er geen wijzigingen meer aanvaard aangaande skilessen en huurmateriaal

 • Busreizen: wij proberen zoveel mogelijk de opstapplaatsen te groeperen om het aantal stops te beperken

 • Kamers: de kamers worden steeds toegekend door de hotelier aan de hand van de bezetting. Bepaalde voorkeuren zoals ligging, grootte en indeling kunnen doorgegeven worden aan het hotel maar zijn nooit een garantie. Dit kan nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling.

 • Bij ongeval ter plaatse:

  • Bij hospitalisatie: neem contact op met uw bijstandsverzekering zodat er een dossier geopend kan worden.

  • Indien geen hospitalisatie: houd alle kostenbriefjes goed bij. Na de reis kunt u deze kosten indienen bij uw bijstandsverzekering. U hoeft ter plaatse geen dossier te openen.

  • Indien u een verzekering heeft afgesloten bij MOUNTAIR helpen wij u graag verder bij het afhandelen van uw schadedossier.

  • Skimateriaal : huur van skimateriaal wordt enkel terugbetaald na opname van 48u.

  • Skilessen kunnen niet gerecupereerd worden

  • Skipassen: u dient zich ter plaatse aan de kassa aan te bieden voor eventuele terugbetaling van de skipas. In sommige skigebieden vragen ze hiervoor een bewijs van de arts.

 

7. Vereiste documenten

 • Kids-ID (afleveringstermijn kan tot 3 weken duren)

 • Identiteitskaart

 • Europese ziekteverzekeringskaart (aan te vragen bij uw mutualiteit)

 • Wegenvignet (verplicht wanneer u gebruik maakt van de bepaalde Europese autosnelwegen)

 

8. Garantie

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator MOUNTAIR kan u een beroep doen op:

 

MS Amlin Insurance SE ®

Koning Albert II laan 37

1030 Brussel

bottom of page